Felhívás földrajz szakmódszertani továbbképzésre a 2016/17. tanévre

Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézete akkreditált szakmódszertani továbbképzést
indít általános és középiskolai földrajztanárok számára

FÖLDRAJZ – CSAK MÁSKÉNT

címmel.

A továbbképzés időkerete: 30 óra

Alapítási engedélyszám: 107-75/2016.

A továbbképzési program célja, hogy olyan elméleti alapokat és a gyakorlatban közvetlenül, illetve
adaptáció után felhasználható módszereket, eszközöket, segédanyagokat nyújtson a résztvevők
számára, amelyeket a földrajz tanítása során fel tudnak használni az aktív tanulás lehetőségeinek
megteremtésére. Az elméleti háttér a szaktudományi ismeretekre és a szakmódszertani kultúrára
egyaránt kiterjed. A tanfolyamot sikeresen elvégző földrajztanároknak képes lesznek a fejlesztő
tanulói tevékenységekre épülő tanítási órák tervezésére, szervezésére, valamint a hozzájuk tartozó
oktatási segédanyagok elkészítésére.

A továbbképzés célja részletesebben az, hogy a résztvevők:

 • ismerjék meg a földtudományi (természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági) szemléleti váltás
  lényegét, az elsajátításával kapcsolatos módszertani megoldásokat és lehetőségeket;
 • ismerjék az újfajta tanítás- és tanulás-felfogás alapvető módszereit;
 • ismerjék a mindennapi földrajztanításuk során felhasználhatók a módszertani fogásokat és
  szakanyagokat;
 • teremtsék meg a tevékenykedtető földrajztanulás lehetőségeit;
 • ismerjék az elmélet gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit és nehézségeit a motivációs
  és szemléltetési módszerek, valamint a vizsgálódások, illetve legalább részben a résztvevők
  által tervezett vizsgálatokat tartalmazó óratervek és oktatási segédanyagok közös
  jellemzőinek feltárása, alkalmazhatóságuk megvitatása során.

Tervezett tematika

 1. Változó természetföldrazi környezet
  1. Az éghajlatváltozás földrajzi összefüggései. Napjaink éghajlatváltozásainak lehetséges
   indokai: természetes külső tényezők, antropogén hatások; elméletek, viták.
  2. Az éghajlatváltozás megnyilvánulásai. Szélsőséges éghajlati jelenségek és gyakoriságuk
   növekedése. Forgatókönyvek az éghajlat-változásra. A felmelegedés mérséklése
   érdekében tett nemzetközi stratégiák, egyezmények, azok korlátai (CO2-kibocsátás
   csökkentése, az ózonréteg vékonyodása okozta kihívás).
  3. A Kárpát-medence vízgazdálkodása. Szélsőséges vízjárási jelenségek, a gyakoriságnövekedés
   okai és az ellenük való védekezés lehetőségei. A belvízelhárítás lehetőségei.
   A gazdaság vízigényének változásai. Hazánk és szomszédai: együtt vagy külön a
   vízgazdálkodásban?
 2. Változó gazdasági környezet
  1. Mindenható állam vagy mindenható piac? – a magyar gazdaságfejlesztés dilemmái. A
   pénzügyi és a gazdasági rendszerek összefüggései, erőviszonyai. Az „ortodox” és
   „unortodox” gazdaságfejlesztési elképzelések.
  2. A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, „turistaipar”, „tudásipar”) szerepe, jövőbeli
   lehetőségei, korlátai. Magyarország gazdaságának kapcsolódása az uniós, a keleti és a
   világpiachoz.
 3. Az európai uniós politika gazdasági és regionális következményei
  1. Súlyponti változások az Európai Unió szakpolitikai kérdéseiben. Közös politikák és
   közösségi politikák. A gazdasági és szemléleti változások előnyei, hátrányai hazánkban.
  2. A regionális politika eszközrendszerei a gazdasági növekedés és az életminőség
   javulásának elősegítésére.
  3. Magyarország lehetőségei a regionális politika nyújtotta eszközök és előnyök
   kiaknázására.
 4. A fenntarthatóság földrajza
  1. A fenntarthatóság fogalmi értelmezése és elvi alapjai. Önfenntartó rendszerek.
  2. Globális kihívások. Egyes konkrét várható veszélyek, illetve azok elkerülési
   lehetőségeinek földrajzi elemzése.
  3. A fogyasztói társadalom veszélyei; a fenntarthatósághoz való hozzájárulás egyéni
   stratégiai lehetőségei földrajzi nézőpontból.
 5. Érték- és eredetvédelem. Értéktípusok. A többszintű Magyar Értéktár, a kialakításához vezető
  folyamat és az arra irányuló rendelet. A hungarikummá válás szabályozása.
 6. Szemléleti és tartalmi változások a földrajz szakmódszertanban
  1. A más tantárgyakból szerzett tudásra épülő földrajztanítás. A tantárgyi koncentráció
   kulcselemei. Az egyes földrajzi témakörök feldolgozása idején az egyes tantárgyakból
   melyek, milyen mélységben és megközelítésben ismertek, és mi az a tudás, amit a
   földrajznak kell pótolnia vagy támogatnia az egyes évfolyamon.
  2. Régi és új fogalmak, értelmezések a földrajzórán. A geológiai és a földrajzi erők
   újraértelmezése, kapcsolatrendszere. A kontinensfejlődés folyamatának és a
   nagyszerkezeti egységek kialakulásának modellezése. A földrajzi övezetességi rendszer
   alapmodellje. A gazdasági szektorok, az új gazdasági ágak helye a világgazdasági
   rendszerben. Társadalmi konfliktusok, a migráció és a globalizáció összefüggései.
 7.  A földrajzi tudásszerzés új módszerei
  1. Tevékenységközpontú földrajztanulás. A földrajz tanítása-tanulása problémaalapú, a
   kutatásalapú és a dizájnalapú tanulásszervezéssel. A projekttanulás.
  2. Prezentációs technikák a földrajztanulásban. A prezentálás metodikai értelmezése. A
   tanári és a tanulói prezentációval szembeni módszertani követelmények. A földrajztanulás-
   tanításban alkalmazott digitális alapú prezentálási technikák.
 8. A földrajzi tudás ellenőrzésének módszertana
  1. A földrajzi tudás értelmezése, az ismeret, a képesség és az alkalmazás jellegű földrajzi
   tudás. A mérésmetodika alapjai.
  2. A földrajzi feladatlapok feladattípusainak metodikai problémái: új típusú képességmérő
   feladatok (rajzos, számítási, elemzési feladatok).
  3. Felkészítés a földrajzi érettségi vizsgakövetelmények teljesítésére. A részletes érettségi
   vizsgakövetelmények változásainak indoklása és értelmezése. Szükséges változások a
   középszintű szóbeli vizsga tételeinek összeállításban.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjai
1. Írásbeli vizsga: egyéni feladatlap-kitöltés online felületen – anyaga: a tanfolyamon megismert
szakmetodikai ismeretekkel kapcsolatos feladatmegoldó feladatok.
2. Foglalkozásterv készítése: alkalmazzák az újonnan szerzett szaktudományi és szakmódszertani
tudást egy 45 perces, a tanulói aktivitásra változatos lehetőségeket adó foglalkozás (pl. tanítási
óra) megtervezése (óravázlat) (min. 4 db A4-es oldal terjedelemben), valamint minimum 3 db, a
tanórához kapcsolódó oktatási segédanyag, feladat elkészítése és beadása elektronikusan,
digitális formában. Benyújtási határidő: a tanfolyam befejezése után 15 napon belül.

A továbbképzés költsége: 30.000,- Ft

Tanfolyamfelelős: dr. Makádi Mariann szakmetodikus (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A továbbképzés helyszíne:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar FFI
Földrajztudományi Központ
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/c. 1. em. 1-225. terem

A továbbképzés időpontja, ütemezése: 2016/17. tanév II. félév, csütörtökön 14.30–19.00 óra között 6 alkalommal, előreláthatóan az alábbi napokon:
2017. február 23., március 2., március 9., március 23., április 6., április 20.

Jelentkezési határidő: 2016. december 1.

A jelentkezési szándékot e-mailben kérjük a tanfolyamfelelős elérhetőségére elküldeni. A jelentkezés
fogadásáról visszajelzést küldünk.
A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha a jelentkezési adatlapot kitöltve visszaküldi és 2016. december 8 –
2017. január 20. közötti időszakban átutalja a részvételi díjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem alábbi
számlájára: 10032000-01426201-00000000. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: D10702/16, D0320,
A/8504/2016 Földrajz – csak másként földrajztanári továbbképzés, valamint a résztvevő neve.
A konkrét programot a befizetés teljesítése után február elején küldjük.

Budapest, 2016. november 3.

 

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink