Felhívás földrajz szakmódszertani továbbképzésre Szombathelyen a 2017/18. tanévre

Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Földrajzi tudásszerzés tevékenykedtető módszerekkel akkreditált szakmódszertani továbbképzést indít földrajztanárok, mentor- és vezetőtanárok, szakértők, szaktanácsadók számára.

A továbbképzés időkerete: 30 óra
Alapítási engedélyszám: 107-76/2016

A továbbképzési program fő célja, hogy felkészítse a földrajz szakos szaktanárokat, mentor- és vezetőtanárokat, munkaközösségvezetőket a ma iskolája által igényelt földrajztanítási módszerek használatára. Olyan elméleti alapokat és a gyakorlatban közvetlenül, illetve adaptáció után felhasználható módszereket, eszközöket, segédanyagokat nyújtson a résztvevők számára, amelyeket a földrajz tanítása során maguk is felhasználhatnak az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtésére.

A tanfolyamot sikeresen elvégző földrajztanárok képesek lesznek tanulói tevékenységekre épülő tanítási órák tervezésére és szervezésére, valamint a kapcsolódó oktatási segédanyagok elkészítésére. 
 A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők. . .

 • lépést tartva a pedagógiatudományok és a földrajz szakmódszertan fejlődésével, továbbá a tantervi változásokkal – tevékenységalapú módszerekkel és hatékonyan tanítsák a földrajzot;

 • ismerjék az újfajta tanítás- és tanulás-felfogás alapvető módszereit (szakmódszertani és tantárgyfilozófiai szemléleti váltás elősegítése);

 • ismerjék a földrajz tanítása során felhasználható szakmódszertani fogásokat és szakanyagokat, az elmélet gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit, a tanulókat aktivizáló módszereket és vizsgálódásokat;
 • teremtsék meg mindennapi gyakorlatukban a tevékenykedtető földrajztanulás lehetőségeit;
 • a mentortanárok úgy szervezzék, irányítsák a tanárjelöltek munkáját a külső iskolai gyakorlat során, hogy az az egyetemihez hasonló szemléletű szakmódszertani és pedagógiai eljárásokra épüljön;

Tervezett tematika

 1. Szemléleti változások a földrajz szakmódszertanban
  1. A földrajzi tudásszerzés fejlesztése gondolkodtatással. 
A kritikai gondolkodás, a kreatív gondolkodás és a problémamegoldó gondolkodás egymásra épülő fejlesztése példákkal.
  2. A földrajztanulás élménypedagógiai megközelítése, a tanulók érzékenyítése. Dráma- és médiapedagógiai módszerekkel a kompetenciák fejlesztéséért és a földrajzi tudásszerzésért.
 2. A földrajzi tudásszerzés új módszerei
  1. Tevékenykedtető földrajztanulás. 
A földrajz tanítása-tanulása probléma-, kutatás- és dizájnalapú tanulásszervezéssel. 
A projekttanulás.
  2. Vizsgálódáson alapuló földrajztanítás. A valóság megismerésének módszerei, a szerzett tapasztalatok feldolgozása. Vizsgálódás ásványokkal, kőzetekkel, talajjal, légkörtani megfigyelési és mérési gyakorlatok, vízföldrajzi megfigyelési és mérési gyakorlatok.
  3. Modellezési technikák a földrajztanításban. A modellezés mint tudományos és tanulási technika. 
Tevékenykedtető földrajztanulás interaktív modellezéssel: modellezés homokkal, modellezés terepasztalon, gondolatalapú modellezés, folyamat- és jelenségmodellezés. Virtuális modellezés: animációkkal és szimulációk, videografikák. A földrajzi tipizálás mint mentális modellezés (tájak, ország-csoportok, régiók, földrajzi övezetesség).
  4. Földrajztanulás gondolatokat rendszerező tanítási-tanulási technikákkal. A grafikus szervezők használata példákkal.
 3. Eszközökkel támogatott földrajztanulás
  1. Földrajztanulás hálózatban. Az információs társadalom hálózati kultúrája (web 2.0 lehetőségei, blogok, tudásbázisok, interaktivitásra épülő alkalmazások, virtuális világ, közösségi oldalak). A digitális technológiák használatára épített földrajztanulás (pl. e-learning, Skype-konferencia, közösségi portálokon folyó „beszélgetések”).
  2. Prezentációs technikák a földrajztanulásban. A prezentálás metodikai értelmezése. 
A tanári és a tanulói prezentációval szemben támasztott módszertani követelmények; Google Drive, Prezi, Pesent. me, SlideShare, Pecha-kucha, TeachMeet, StudentMee, online tárlatvezetés, info- és videografika.
 4. A tanárképzésben részt vevő hallgatók földrajztanításra való felkészülésének segítése
  1. A földrajztanulási folyamatra való felkészítés feladatai. A földrajzórák megtartására való felkészítés (előzmények és követelmények megismerése, tervezés). 
 Az órák és a tanítási-tanulási folyamat értékelése, szemlélete és szempontjai a földrajztanítás igényei szerint. 

  2. Miben vannak a hallgatóknak hiányosságai? Milyen segítséget kívánnak a hallgatók?

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjai

 1. Írásbeli vizsga: egyéni feladatlap-kitöltés online felületen
– anyaga: a tanfolyamon megismert szakmetodikai ismeretekkel kapcsolatos feladatalkotó, feladatmegoldó és szituációs feladatok.
  Az utolsó foglalkozást követő napokban.
 2. Projektterv készítése: alkalmazzák az újonnan szerzett szakmódszertani tudást kb. egy hónapos tevékenységet átfogóan; kivitelezése: online prezentáció, min. 20 dia.

A továbbképzés költsége: 30 000 Ft

Tanfolyamfelelős: dr. Makádi Mariann szakmetodikus (makadim@caesar. elte. hu)

A továbbképzés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A továbbképzés időpontja, ütemezése: 2017. október és november hónapban összesen 3 alkalommal, pénteken 14.30-19.00 óra, szombaton 9.00-16.30 óra között. Előre láthatóan az alábbi napokon: október 13-14., november 10-11., november 24.

Előzetes jelentkezési határidő: 2017. június 20.

A jelentkezési szándékot kérjük a csatolt jelentkezési lappal e-mailben a tanfolyamfelelős elérhetőségére elküldeni. Az előzetes jelentkezés fogadásáról visszajelzést küldünk. Július elején megfelelő létszám esetén tájékoztatjuk a jelentkezőt a tanfolyam indulásáról. A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha befizeti a részvételi díjat.

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink