MFT 150 jubileumi évad

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Varga György: Az állatok megjelenése a földrajztudományban: az állatföldrajzi régióktól a geográfia és az animal studies kapcsolatáig / Animals in geography: from zoogeographic regions to the relationship between geography and animal studies 273
Skarbit Nóra – Unger János – Gál Tamás: Véderdő telepítésének lehetséges jövőbeli hatásai Szeged hőterhelésében / Possible future effects of the protective forest installation on the heat load in Szeged 288
Igari András: Speciális régiótípusok szerepe az Európai Unió regionális egyenlőtlenségeiben / The role of regional typologies in regional inequalities of the European Union 300
Kovács András Donát – Gulyás Péter – Farkas Jenő Zsolt: Tájhasználati érdekek és ellenérdekek az Alföldön - a természetvédelem, a mezőgazdaság és a turizmus kapcsolata a Kiskunsági Nemzeti Park példáján / Land use interests and counter-arguments in the Great Hungarian Plain – the relationship between nature conservation, agriculture and tourism in the example of the Kiskunság National Park 317
Holányi Ákos: A marosvásárhelyi magyar-román viszony a toponímiai tájkép tükrében / The Hungarian-Romanian relationship in Târgu Mures in the light of the symbolic landscape 335
Egedy Tamás: A kelet-közép-európai városrégiók átalakulása a posztfordi korban – elméleti alapok / The transformation of East Central European urban regions in the post-Fordist era – theoretical foundations 354
2021. október 28., csütörtök 11:47

Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 3. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Konkoly-Gyuró Éva – Vaszócsik Vilja – Csorba Péter – Schneller Krisztián – Jombach Sándor – Boromissza Zsombor – Erdei Tímea – Keszhelyi Ákos – Balázs Pál – Kiss Dániel – Teleki Mónika – Bánhidai András – Csőszi Mónika: Az országos tájkarakter-elemzés kezdetei Magyarországon / The beginning of the nation-wide landscape character assessment in Hungary 193
Veress Márton: A Nyugat-Mecsek felszíni karsztja / The surface karst of the Western Mecsek 209
Demény Attila – Berentés Ágnes – Czuppon György – Kovács Richárd – Leél-Őssy Szabolcs – Surányi Gergely: Nyitni vagy nem nyitni? – Pilisi barlangok szellőzöttsége a geokémiai adatok tükrében / To open or not to open? – Ventilation in the Pilis caves in the light of geochemical data 224
Bódi Mátyás: A jelenlét nélküli jelen(lét) – a hazai pártszervezetek fejlettségének területi különbségei / Spatial inequalities in the institualization of Hungarian political parties 232
Kohut Erzsébet – Benedek Anett – Hadnagy István: Nagydobrony és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja) földrajzinév-tárának elkészítése és ábrázolása történeti térképek alapján / Geoinformatic analysis and representation of the geographical names of Velyka Dobron and the Wildlife Reserve of Velyka Dobron (Transcarpathia) based on historical maps 249
Krónika / Chronicle
Marczell György emlékezete (1871–1943) – Hágen András 261
Irodalom / Review
Gábris Gyula (szerk.): 150 éves Magyarország első földrajz tanszéke – Horváth Gergely 263
Erdősi Ferenc: A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem – Kucsera Emil 265
Mátyás Szabolcs: Bűnözésföldrajz – Patkós Csaba 267

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Kiss Éva – Tiner Tibor: Az ipari forradalmak és az infokommunikációs fejlődés földrajzi összefüggései a nemzetközi szakirodalom tükrében / Geographical connections of industrial revolutions and infocommunication development in the mirror of the international special literature 89
Kismarjai Balázs: Az átalakuló terroir – egy természetföldrajzi fogalom társadalomföldrajzi átértékelése / The transforming terroir: socio-geographical evaluation of a physical geographical conceptátértékelése 106
Kőszegi Margit – Bottlik Zsolt: A nemzeti identitás alakulása a posztszovjet Azerbajdzsánban / The development of national identity in post-soviet Azerbaijan 119
Varga Virág – Teveli-Horváth Dorottya – Horzsa Gergely: Magyar közép- és nagyvárosok versenyképességi tipológiája és humán tőkét vonzó potenciálja / Competitiveness typology of Hungarian middle-sized cities and their potential to attract human capital 135
Ocskay Gyula – Hardi Tamás: Határon átnyúló kultúragazdaság integrált fejlesztése a Magyar-Szlovák határon / Integrated development of cultural economy at the Hungarian-Slovak borderOcskay Gyula – Hardi Tamás:  154
Köbli Ádám – Horváth Zoltán: A legjelentősebb hazai fürdővárosok településszerkezeti jellemzőinek vizsgálata / A study of the characteristics of the most significant Hungarian spa towns based on their settlement structure 170
Krónika / Chronicle
Vadász Elemér (1885–1970) – Az iskolateremtő geológus – Hágen András 187
Boros László (1937–2021) – Frisnyák Sándor 188
Irodalom / Review
 Tardy János (szerk.): Geoparkok Magyarországon – Lerner János  191

 

2021. március 25., csütörtök 10:06

Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 1. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Halász Levente: Térbeli-társadalmi átalakulás, szociális válság és válságkezelés Miskolc és Ózd gettósodó városrészeiben / Social-spatial transformation, social crisis and crisis management in Northern Hungarian urban ghettos – the cases of Miskolc and Ózd

345

Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – Erdei Attila – Neszmélyi György Iván: A Magyarország és Románia közötti vasúti személyszállítási kapcsolatok történeti áttekintése / Regional aspects of railway passenger transport between Hungary and Romaniarailway passenger transport between Hungary and Romania

363

Lévai Zsolt: A katonai közlekedési támogatás vasútföldrajzi alapú vizsgálata / Investigation of the military transportation support system based on rail-geographical aspects

380

Gyuris Ferenc: Variációk egy témára: Hunfalvy, Lóczy és Czirbusz földrajz-felfogásának nemzetközi kapcsolódásai / Variations on a theme: the international linkages of Hunfalvy’s, Lóczy’s and Czirbusz’s approaches to geographyLóczy’s and Czirbusz’s approaches to geography

396

Győri Róbert: Mendöl Tibor (1905–1966), a budapesti tudományegyetem emberföldrajzi tanszékének alapító professzora / Tibor Mendöl (1905–1966), founder of the department of human geography at Eötvös Loránd University, Budapesthuman geography at Eötvös Loránd University, Budapest

411
Krónika
A földrajz másfél évszázada az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – Győri Róbert 429
Czirbusz Géza (1853–1920) – Megemlékezés a tudós tanár halálának 100. évfordulójára – Hajdú Zoltán 431
Balogh Béla András (1925–2020) – Ekéné Zamárdi Ilona – Teperics Károly 434
Szörényiné Kukorelli Irén 70 éves – Hardi Tamás 435

 

2020. november 12., csütörtök 10:31

Szervezet

2020. október 06., kedd 11:01

Versenynaptár 2020/2021

Az alábbi naptárban megtalálja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Pecsmány Péter: A bükkaljai vízfolyások kanyarulatfejlettségének vizsgálata szerkezetföldtani okok és következtetések / An analysis of the sinuosity index of stream channels in the Bükkalja: structural geological causes and conclusions

133

Pál Márton – Albert Gáspár: Csopak és környékének geoturisztikai felmérése / A geotourism assessment of Csopak and its surroundings

153

Bokor László – Tóth Tamás: Megállapítások az energiaföldrajz fejlődéséről / Findings on the development of energy geography

171

Jankó Ferenc – Hafenscher Viktória Priszcilla: Karsztvízkonfliktus: a bányászati vízkitermeléssel kapcsolatos tudományos és közéleti viták a Hévízi-tó példáján / Karst-water conflict: scientific and public debates about mining-caused water extraction—a case study of lake Hévízvíz

186

Győri Róbert – Charles W. J. Withers: Trianon és a Brit földrajz I. / British geography and the Trianon peace treaty (part 1)

202

Nagy Miklós Mihály – Dövényi Zoltán: Legitim geopolitika vagy nagyhatalmi ideológia? – 150 éve született Karl Haushofer / Legitimate geopolitics or the ideology of a great power? – On the occassion of Karl Haushofer’s 150th birthday

221
Krónika

Horváth Gergely 70 éves – Csüllög Gábor – Móga János

235

Kürti György 70 éves – Volter Etelka – Tömpe László

237
Személyi kitüntetés 238
Irodalom
Csima Péter: Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító – Csorba Péter 239

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Vizi István György: Vendégszerkesztői előszó

1
Értekezések / Studies

Kulcsár László: Földrajz – Társadalomtudomány – Turizmus: elméleti és módszertani áttekintés / Geography – social sciences – tourism: a theoretical and methodological overview

2

Kiss Kornélia – Kovács Balázs – Michalkó Gábor: Boldogsággyár túl az óperencián – az életminőség-orientált turizmusfejlesztés Ausztriában / Happiness factory far and away – Quality of life-oriented tourism development in Austria

13

Obádovics Csilla: A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között / Population dinamics in Balaton region between 2017 and 2062

27

Molnár Nóra – Egedy Tamás: Turizmusfejlesztéssel a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatásáért – Salgótarján és a Karancs-Medves-vidék turisztikai potenciálja / Tourism development for catching up in disadvantaged areas – Tourism potential of Salgótarján and the Karancs-Medves region

43

Barcza Attila – Csapó János – Hinek Mátyás – Marton Gerge ly: Sopron turisztikai szezonalitásának és a turizmusfejlesztés szükséges irányainak vizsgálata / The analysis of tourism seasonality and the necessary directions of tourism development of Sopron

65

Vizi István – Strack Flórián: A Lenti termálfürdő vendégelégedettségi vizsgálata a földrajzi térrel összefüggő egészségturisztikai termékfejlesztés stratégiai időszakában / Guest satisfaction survey of the Lenti thermal spa in the strategic period of geo-spatial oriented health tourism product developmentproduct development

79

Aubert Antal – Gonda Tibor – Jónás-Berki Mónika – Mókusné Pálfi Andrea: A turisztikai desztinációk életciklus-problematikája: az Orfűi példa / The problems of life cycles of tourism destinations: the example of Orfű

96

Lőrincz Katalin – Kővári Edit Mária – Banász Zsuzsanna: Miért jó Szentesen élni? – egy hazai kisváros lakosságának életminősége és helyi kötődése / Why is it good to live in Szentes? – quality of life and attachment of local residents in a small town

112

 

1. oldal / 21

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink