2020. április 3. (péntek) - a Földrajz Éjszakája

A magyarországi események itt tekinthetők meg

Jelenleg Európa és az egész Föld igen nehéz időket él meg. A vírusjárvány érinti a GeoNight eseményeit is, idén több ország ki kell, hogy maradjon a programok szervezéséből. Az EUGEO mégis úgy döntött, hogy nem mond le a GeoNight 2020 megrendezéséről a járvány ellenére sem vagy éppen pont azért, hiszen a közösségi programok virtuális térben, online szervezésével jótékonyan támogatjuk a kialakult helyzetben kulcsfontosságú „Maradj otthon” kampányt.

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Pecsmány Péter: A bükkaljai vízfolyások kanyarulatfejlettségének vizsgálata szerkezetföldtani okok és következtetések / An analysis of the sinuosity index of stream channels in the Bükkalja: structural geological causes and conclusions

133

Pál Márton – Albert Gáspár: Csopak és környékének geoturisztikai felmérése / A geotourism assessment of Csopak and its surroundings

153

Bokor László – Tóth Tamás: Megállapítások az energiaföldrajz fejlődéséről / Findings on the development of energy geography

171

Jankó Ferenc – Hafenscher Viktória Priszcilla: Karsztvízkonfliktus: a bányászati vízkitermeléssel kapcsolatos tudományos és közéleti viták a Hévízi-tó példáján / Karst-water conflict: scientific and public debates about mining-caused water extraction—a case study of lake Hévízvíz

186

Győri Róbert – Charles W. J. Withers: Trianon és a Brit földrajz I. / British geography and the Trianon peace treaty (part 1)

202

Nagy Miklós Mihály – Dövényi Zoltán: Legitim geopolitika vagy nagyhatalmi ideológia? – 150 éve született Karl Haushofer / Legitimate geopolitics or the ideology of a great power? – On the occassion of Karl Haushofer’s 150th birthday

221
Krónika

Horváth Gergely 70 éves – Csüllög Gábor – Móga János

235

Kürti György 70 éves – Volter Etelka – Tömpe László

237
Személyi kitüntetés 238
Irodalom
Csima Péter: Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító – Csorba Péter 239

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Vizi István György: Vendégszerkesztői előszó

1
Értekezések / Studies

Kulcsár László: Földrajz – Társadalomtudomány – Turizmus: elméleti és módszertani áttekintés / Geography – social sciences – tourism: a theoretical and methodological overview

2

Kiss Kornélia – Kovács Balázs – Michalkó Gábor: Boldogsággyár túl az óperencián – az életminőség-orientált turizmusfejlesztés Ausztriában / Happiness factory far and away – Quality of life-oriented tourism development in Austria

13

Obádovics Csilla: A Balaton régió népességdinamikája 2017-2062 között / Population dinamics in Balaton region between 2017 and 2062

27

Molnár Nóra – Egedy Tamás: Turizmusfejlesztéssel a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatásáért – Salgótarján és a Karancs-Medves-vidék turisztikai potenciálja / Tourism development for catching up in disadvantaged areas – Tourism potential of Salgótarján and the Karancs-Medves region

43

Barcza Attila – Csapó János – Hinek Mátyás – Marton Gerge ly: Sopron turisztikai szezonalitásának és a turizmusfejlesztés szükséges irányainak vizsgálata / The analysis of tourism seasonality and the necessary directions of tourism development of Sopron

65

Vizi István – Strack Flórián: A Lenti termálfürdő vendégelégedettségi vizsgálata a földrajzi térrel összefüggő egészségturisztikai termékfejlesztés stratégiai időszakában / Guest satisfaction survey of the Lenti thermal spa in the strategic period of geo-spatial oriented health tourism product developmentproduct development

79

Aubert Antal – Gonda Tibor – Jónás-Berki Mónika – Mókusné Pálfi Andrea: A turisztikai desztinációk életciklus-problematikája: az Orfűi példa / The problems of life cycles of tourism destinations: the example of Orfű

96

Lőrincz Katalin – Kővári Edit Mária – Banász Zsuzsanna: Miért jó Szentesen élni? – egy hazai kisváros lakosságának életminősége és helyi kötődése / Why is it good to live in Szentes? – quality of life and attachment of local residents in a small town

112

 

2020. április 03., péntek 17:14

Geonight 2020

2020. április 3. (péntek) - a Földrajz Éjszakája

A magyarországi események itt tekinthetők meg

Jelenleg Európa és az egész Föld igen nehéz időket él meg. A vírusjárvány érinti a GeoNight eseményeit is, idén több ország ki kell, hogy maradjon a programok szervezéséből. Az EUGEO mégis úgy döntött, hogy nem mond le a GeoNight 2020 megrendezéséről a járvány ellenére sem vagy éppen pont azért, hiszen a közösségi programok virtuális térben, online szervezésével jótékonyan támogatjuk a kialakult helyzetben kulcsfontosságú „Maradj otthon” kampányt.

Részben örömmel és részben csalódottsággal vettük tudomásul a módosított NAT megjelenését. Ideje volt az új szabályozásnak hiszen az előző már 8 éve készült. A tervezettel kapcsolatosan közzétett kritikai észrevételeink csekély mértékben kerültek beépítésre. Alapprobléma, hogy a NAT ezen változata nem felel meg az alaptanterv műfaji követelményeinek, nem ad lehetőséget a különböző típusú kerettantervek készítésének, tehát nem felel meg a jogi szabályozás elvárásainak. A rendeletben azonban “megjelennek a korszerűként számon tartott pedagógiai elvek, amelyek megfelelnek a 21. századi természettudományos neveléssel szemben megfogalmazott, nemzetközileg is relevánsnak tekintett kívánalmaknak”.

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Novák Tibor József – Balogh Szabolcs – Incze József: Az antropogén hatások mértékének térbeli különbségei és változásai hazai tájakon felszínborítási és talajdiagnosztikai adatok alapján / Spatial differences and changes of human impacts on Hungarian landscapes based on land cover class data and soil diagnostics

285

Kőszegi Margit – Bottlik Zsolt – Telbisz Tamás – Mari László: A „nemzeti park” koncepció tér- és időbeli változásai / Spatial and temporal changes in the concept of ‘national park’

308

Koltai Zoltán: Magyarországi gazdasági központok és mobilitási hajlandóság a telephelyi tényezők tükrében / Hungarian economic centres and the willingness of mobility in the light of business location

324

Karsai Viola – Trócsányi András: Aki kimarad(t), lemarad(t)? – A település sikeressége és a városi cím / Missed opportunity, lost chance? – Settlement success in the light of possessing town rank

339

Bede Ádám – Czukor Péter – Csathó András István – Sümegi Pál: Adatok a kétegyházi két Török-halom tájtörténetéhez / Data for the landscape history of the two Török-halom kurgans in Kétegyháza (Hungary)

358
Telbisz Tamás – Berki Márton – Tóth Gábor – Lenner Tibor – Kovács Gábor – Pristyák Erika – Sütő László – Homoki Erika – Kajati György – Siskáné Szilasi Beáta – Pirisi Gábor – Fábián Szabolcs – Sipos György: Geográfusok diploma után – egy online felmérés eredményei / Geographers after graduation – results of an online survey 374
Krónika

Charles Withers, az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora – Győri Róbert

397

 

2019. december 06., péntek 15:48

Versenynaptár 2019/2020

Az alábbi naptárban megtalálja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Gyenese Tamás – Zlinszky András – Albert Gáspár: A balatoni nádasok pusztulása és regenerációja a mederdinamika függvényében / Die-back and regeneration of reed wetlands on lake Balaton in connection with local sediment dynamics

197

Gál-Szabó Lajos – Dobos Endre – Pecsmány Péter – Pinezits Bálint: Dombsági mezőgazdasági termőterületek újraértékelése domborzati tényezők felhasználásával / The reclassification of agricultural hill parcels utilizing elevation parameters

210

Hilbert Bálint: A földrajztudomány intézményesülése és szellemiségének fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchiában / The institutionalization of geography and the development of its spirituality in the Austro–Hungarian Monarchy

223

Mikle György: A vidék újrastrukturálódása és a prekariátus fogalma a majorok kutatásának szemszögéből / Rural restructuring and the precariat from the viewpoint of manorial settlements

236

Mikó Eszter: Az elvándorlási szándék vizsgálata a közép- és felsőoktatásban tanulók körében / An examination of migrant intentions amongst high school and post-secondary students

250

Csomós György: Az MTA Földtudományok Osztályába tartozó tudományos bizottságok publikációs karakterisztikájának összehasonlító elemzése / A comparative analysis of the publication characteristics of scientific committees classified into the Section of Earth Sciencesof the Hungarian Academy of Sciences

263
Krónika

 Csatári Bálint (1949–2019) – Farkas Jenő Zsolt – Kovács András Donát

283

 

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Irimiás Anna: Az UNESCO filmes városok összehasonlító elemzése / A comparative analysis of UNESCO cities of film

093

Uzzoli Annamária – Pál Viktor – Beke Szilvia – Bán Attila: Egészségegyenlőtlenség, hozzáférés, térbeliség – a szívizominfarktus ellátásának néhány földrajzi jellegzetessége Magyarországon / Health inequality, accessibility, spatiality – some geographical aspects in the health care of acute myocardial infarction in Hungary

107

Nagy Gábor: Ellátás és ellátatlanság – köz- és piaci szolgáltatások területi-települési egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon / Attendance or shortage in public and market-based services - territorial and local inequalities in Hungary

124

Baroch Csaba : Szimbolikus politikai fordulatok és térbeli mintázataik: k.zterületek átnevezése Budapest I. és V. kerületében / Symbolic political turns and their spatial patterns: renaming public spaces in the 1st and 5th districts of Budapest

144

Konkoly-Gyuró Éva : A percepció jelentősége a környezet- és tájkutatásban / Importance of percpetion in the environmental and landscape research

158

Veress Márton – Vetési-Foith Szilárd: A bakonyvidék felszíni karsztja / The surface karst of theBakony region

167
Krónika

Gerhardtné Rugli Ilona 70 éves – Probáld Ferenc

187
Irodalom

Jennifer Meta Robinson – James Robert Farmer: Selling local – Why local food movements matter – Inzsöl Renáta

188

Bernek Ágnes: Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiájában – Papp -Váry Árpád

190

Dojcsák Győző: Betekintés az amerikai-magyar kapcsolatok történetébe – Papp -Váry Árpád

193

Beluszky Pál: A települések világa Magyarországon – Kovács Zoltán

195

 

2019. május 08., szerda 16:27

Vándorgyűlés 2019 - Tiszaföldvár

Az idei, 143. Közgyűlésünket a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban tartjuk 2019. június 27-én. A közgyűlést követő 72. Vándorgyűlésre a közgyűlés után, valamint a következő napon, autóbuszos kirándulás kertében kerül sor.

1. oldal / 20

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink