MFT 150 jubileumi évad

2022. július 14., csütörtök 06:44

Földrajzi Közlemények - 2022 146. évf. 1. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2022 146 evf 1 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Fórián Szilveszter – Kiss Tímea: Ártéri üledékek mikroműanyag tartalma az Alsó-Tisza egy kanyarulata mentén / Microplastic content of fluvial sediments along a meander of the lower Tisza, Hungary 1
Árvai Anett: Az okos város fogalom megjelenése a magyar közép- és nagyvárosok fejlesztési dokumentumaiban / Emergence of the smart city concept in the policy documents of the largest towns in Hungary 16
Bálint Dóra: Öttusán át a triatlonig – a Nemzetközi Földrajzi Olimpia és a hazai válogatóverseny felépítésének összehasonlító elemzése / From the pentathlon to the triathlon – a comparative analysis of the structure of the International Geographical Olympiad and the national selection competition 33
Sági Mirjam: Köztér – térkontroll – közbiztonság: a térfigyelő kamerák hatékonyságának kérdései / Public space – space control – public safety: the effectiveness of CCTV 48
Krónika / Chronicle
Visszatekintés – A Magyar Földrajzi Társaság első negyedszázada szemelvények tükrében – Probáld Ferenc 63
A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának kálváriája – Gábris Gyula – Szabó József 68
Katona Mihály emlékezete (1764–1822) – Hágen András 77
Farkas Gyula (1932–2021) – Frisnyák Sándor 79
Könyvismertetés / Book review
Lengyel Imre: Regionális és városgazdaságtan – Vida György 81
Mátyás Szabolcs: A Kárpát-medence talentumföldrajza – Tóth Antal 83
Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése: Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között – Mikle György 84
Kocziszky György (szerk.): Észak-Magyarország – A Kárpát-medence régiói 15. – Beluszky Pál 86

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 4 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Varga György: Az állatok megjelenése a földrajztudományban: az állatföldrajzi régióktól a geográfia és az animal studies kapcsolatáig / Animals in geography: from zoogeographic regions to the relationship between geography and animal studies 273
Skarbit Nóra – Unger János – Gál Tamás: Véderdő telepítésének lehetséges jövőbeli hatásai Szeged hőterhelésében / Possible future effects of the protective forest installation on the heat load in Szeged 288
Igari András: Speciális régiótípusok szerepe az Európai Unió regionális egyenlőtlenségeiben / The role of regional typologies in regional inequalities of the European Union 300
Kovács András Donát – Gulyás Péter – Farkas Jenő Zsolt: Tájhasználati érdekek és ellenérdekek az Alföldön - a természetvédelem, a mezőgazdaság és a turizmus kapcsolata a Kiskunsági Nemzeti Park példáján / Land use interests and counter-arguments in the Great Hungarian Plain – the relationship between nature conservation, agriculture and tourism in the example of the Kiskunság National Park 317
Holányi Ákos: A marosvásárhelyi magyar-román viszony a toponímiai tájkép tükrében / The Hungarian-Romanian relationship in Târgu Mures in the light of the symbolic landscape 335
Egedy Tamás: A kelet-közép-európai városrégiók átalakulása a posztfordi korban – elméleti alapok / The transformation of East Central European urban regions in the post-Fordist era – theoretical foundations 354
2021. október 28., csütörtök 11:47

Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 3. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Konkoly-Gyuró Éva – Vaszócsik Vilja – Csorba Péter – Schneller Krisztián – Jombach Sándor – Boromissza Zsombor – Erdei Tímea – Keszhelyi Ákos – Balázs Pál – Kiss Dániel – Teleki Mónika – Bánhidai András – Csőszi Mónika: Az országos tájkarakter-elemzés kezdetei Magyarországon / The beginning of the nation-wide landscape character assessment in Hungary 193
Veress Márton: A Nyugat-Mecsek felszíni karsztja / The surface karst of the Western Mecsek 209
Demény Attila – Berentés Ágnes – Czuppon György – Kovács Richárd – Leél-Őssy Szabolcs – Surányi Gergely: Nyitni vagy nem nyitni? – Pilisi barlangok szellőzöttsége a geokémiai adatok tükrében / To open or not to open? – Ventilation in the Pilis caves in the light of geochemical data 224
Bódi Mátyás: A jelenlét nélküli jelen(lét) – a hazai pártszervezetek fejlettségének területi különbségei / Spatial inequalities in the institualization of Hungarian political parties 232
Kohut Erzsébet – Benedek Anett – Hadnagy István: Nagydobrony és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja) földrajzinév-tárának elkészítése és ábrázolása történeti térképek alapján / Geoinformatic analysis and representation of the geographical names of Velyka Dobron and the Wildlife Reserve of Velyka Dobron (Transcarpathia) based on historical maps 249
Krónika / Chronicle
Marczell György emlékezete (1871–1943) – Hágen András 261
Irodalom / Review
Gábris Gyula (szerk.): 150 éves Magyarország első földrajz tanszéke – Horváth Gergely 263
Erdősi Ferenc: A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem – Kucsera Emil 265
Mátyás Szabolcs: Bűnözésföldrajz – Patkós Csaba 267

 

foldrajzi kozlemenyek 2021 145 evf 2 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies
Kiss Éva – Tiner Tibor: Az ipari forradalmak és az infokommunikációs fejlődés földrajzi összefüggései a nemzetközi szakirodalom tükrében / Geographical connections of industrial revolutions and infocommunication development in the mirror of the international special literature 89
Kismarjai Balázs: Az átalakuló terroir – egy természetföldrajzi fogalom társadalomföldrajzi átértékelése / The transforming terroir: socio-geographical evaluation of a physical geographical conceptátértékelése 106
Kőszegi Margit – Bottlik Zsolt: A nemzeti identitás alakulása a posztszovjet Azerbajdzsánban / The development of national identity in post-soviet Azerbaijan 119
Varga Virág – Teveli-Horváth Dorottya – Horzsa Gergely: Magyar közép- és nagyvárosok versenyképességi tipológiája és humán tőkét vonzó potenciálja / Competitiveness typology of Hungarian middle-sized cities and their potential to attract human capital 135
Ocskay Gyula – Hardi Tamás: Határon átnyúló kultúragazdaság integrált fejlesztése a Magyar-Szlovák határon / Integrated development of cultural economy at the Hungarian-Slovak borderOcskay Gyula – Hardi Tamás:  154
Köbli Ádám – Horváth Zoltán: A legjelentősebb hazai fürdővárosok településszerkezeti jellemzőinek vizsgálata / A study of the characteristics of the most significant Hungarian spa towns based on their settlement structure 170
Krónika / Chronicle
Vadász Elemér (1885–1970) – Az iskolateremtő geológus – Hágen András 187
Boros László (1937–2021) – Frisnyák Sándor 188
Irodalom / Review
 Tardy János (szerk.): Geoparkok Magyarországon – Lerner János  191

 

2021. március 25., csütörtök 10:06

Földrajzi Közlemények - 2021 145. évf. 1. szám

 

foldrajzi kozlemenyek 2018 142 evf 3 szam Letöltés
 

TARTALOM / CONTENTS

Értekezések / Studies

Halász Levente: Térbeli-társadalmi átalakulás, szociális válság és válságkezelés Miskolc és Ózd gettósodó városrészeiben / Social-spatial transformation, social crisis and crisis management in Northern Hungarian urban ghettos – the cases of Miskolc and Ózd

345

Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – Erdei Attila – Neszmélyi György Iván: A Magyarország és Románia közötti vasúti személyszállítási kapcsolatok történeti áttekintése / Regional aspects of railway passenger transport between Hungary and Romaniarailway passenger transport between Hungary and Romania

363

Lévai Zsolt: A katonai közlekedési támogatás vasútföldrajzi alapú vizsgálata / Investigation of the military transportation support system based on rail-geographical aspects

380

Gyuris Ferenc: Variációk egy témára: Hunfalvy, Lóczy és Czirbusz földrajz-felfogásának nemzetközi kapcsolódásai / Variations on a theme: the international linkages of Hunfalvy’s, Lóczy’s and Czirbusz’s approaches to geographyLóczy’s and Czirbusz’s approaches to geography

396

Győri Róbert: Mendöl Tibor (1905–1966), a budapesti tudományegyetem emberföldrajzi tanszékének alapító professzora / Tibor Mendöl (1905–1966), founder of the department of human geography at Eötvös Loránd University, Budapesthuman geography at Eötvös Loránd University, Budapest

411
Krónika
A földrajz másfél évszázada az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – Győri Róbert 429
Czirbusz Géza (1853–1920) – Megemlékezés a tudós tanár halálának 100. évfordulójára – Hajdú Zoltán 431
Balogh Béla András (1925–2020) – Ekéné Zamárdi Ilona – Teperics Károly 434
Szörényiné Kukorelli Irén 70 éves – Hardi Tamás 435

 

1. oldal / 21

Hírlevél

A Földgömb magazin

A Magyar Földrajzi Társaság földrajzi-ismeretterjesztő folyóirata 2012-től illetménylappá vált!

Főtámogatóink

Partnereink